* ระบบเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 45 วัน ถ้ามีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วขอให้รอวันถัดไป

* การยกเลิกต้องยกเลิกก่อนวันยื่นเรื่องอย่างน้อย 2 วัน

* กรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ภายหลังจากที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุแล้วจะไม่มีค่าปรับใด ๆ