* ระบบเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 30 วัน ถ้ามีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วขอให้รอวันถัดไป

* การยกเลิกต้องยกเลิกก่อนวันยื่นเรื่องอย่างน้อย 1 วัน

* กรณีที่ทำบัตรประชาชนใหม่ ภายหลังจากที่บัตรประชาชนใบเดิมหมดอายุแล้วจะไม่มีค่าปรับใด ๆ

* บัตรประชาชนสามารถต่อบัตรใหม่ได้ล่วงหน้าภายใน 2 เดือน