* ระบบเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 45 วัน ถ้ามีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วขอให้รอวันถัดไป

* การยกเลิกต้องยกเลิกก่อนวันยื่นเรื่องอย่างน้อย 1 วัน

* ผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document หรือ ETD เดิมเรียกว่า C.I.)
กรุณาติดต่อที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อนัดวันเวลาเท่านั้น ไม่ต้องลงทะเบียนมาในแบบฟอร์มนี้

* กรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ภายหลังจากที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุแล้วจะไม่มีค่าปรับใด ๆ